Algemene voorwaarden - Kantoorvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard door MDP Advocaten (hierna MDP) en op de diensten verleend aan de cliënt door haar advocaten, werknemers of personeel. Enige wijziging aan deze algemene voorwaarden vereist een schriftelijk akkoord tussen MDP en de cliënt. Ze gelden bij uitsluiting van enige andere voorwaarden. Het toekennen van een opdracht aan MDP impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de cliënt voor de bewuste opdracht, alsook voor alle andere opdrachten die aan MDP nog worden toegekend in de toekomst, ongeacht de behandelende advocaat.

1. ERELONEN EN FACTUURVOORWAARDEN

Wij rekenen onze erelonen en overige kosten aan zoals bij aanvang van de dienstverlening afgesproken. MDP behoudt zich echter wel het recht voor om haar uurtarieven of de berekening van de vergoedingen in de toekomst aan te passen, waarvan de cliënt op gepaste wijze op de hoogte zal worden gebracht.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen nà factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betalingsachterstand in handelszaken. Bij gebreke aan tijdige betaling is tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande factuurbedrag verschuldigd.

De wettelijk verschuldigde BTW zal aangerekend worden bovenop de toepasselijke vergoedingen (behoudens wanneer wettelijk niet van toepassing, bv. rolrechten, griffierechten, enz.).

2. KLACHTEN

Eventuele klachten omtrent een factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 dagen na verzending van de factuur.

3. DERDENGELDEN

MDP stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt.

MDP mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen. De cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

4. AANSPRAKELIJKHEID

MDP is ten aanzien van de cliënt de enige contractspartij voor alle diensten verleend door haar advocaten, werknemers of personeel. Enkel MDP zal een verplichting hebben ten aanzien van de cliënt voor deze diensten en enkel MDP zal enige aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de diensten verleend door haar advocaten, werknemers of personeel. De cliënt zal, in voorkomend geval, geen enkele vordering instellen tegen enige andere persoon dan tegen MDP in verband met deze diensten.

De prestaties verleend door MDP en haar advocaten zullen worden beoordeeld als een middelenverbintenis.

MDP heeft haar beroepsaansprakelijkheid en deze voor haar medewerkers verzekerd voor een totaal bedrag van € 17.000.000,00. Op verzoek kunnen de polisvoorwaarden meegedeeld worden en meer informatie is ook beschikbaar op onze website en in deze Kantoordocumentatie.

De cliënt vindt deze verzekering afdoende en aanvaardt dat de vergoeding voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van MDP of één van haar advocaten beperkt is tot de bedragen waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van de beroepsfout van het advocatenkantoor en/of de behandelende advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de betaalde erelonen.

De aansprakelijkheid van MDP, zoals beperkt, sluit elke persoonlijke aansprakelijkheid van haar advocaten (of hun eventuele eenpersoonsvennootschap), werknemers of personeel uit.

In ieder geval zal een aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van MDP niet afdwingbaar zijn indien MDP niet schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van deze vordering binnen een termijn van één jaar na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot dergelijke aansprakelijkheidsvordering.

5. DIENSTEN VERLEEND DOOR DERDEN

MDP kan bij de uitvoering van haar diensten mogelijk een beroep doen op derde partijen (bv. gerechtsdeurwaarder, expert, accountant, notaris, etc.). Voor zover mogelijk zal MDP dit met de cliënt op voorhand bespreken en die derde partijen kiezen van wie het redelijkerwijs een kwalitatieve dienstverlening kan verwachten. MDP biedt evenwel geen enkele garantie omtrent de uitvoering door die derden van de hun toevertrouwde taken.

De cliënt aanvaardt eveneens dat deze derde partijen hun opdracht uitoefenen op zelfstandige basis en dat de cliënt MDP bijgevolg niet aansprakelijk kan stellen voor enige gebrekkige uitvoering van de diensten door die derden. Wanneer beroep wordt gedaan op dergelijke derde partijen verleent de cliënt haar toestemming om, in naam van de cliënt, enige aansprakelijkheidsbeperking voorzien door de derde partij te aanvaarden.

6. OMTRENT ONZE DIENSTVERLENING EN WERKPRODUCTEN

MDP is onderworpen aan het beroepsgeheim. Dit is van toepassing op alle informatie en documentatie die ons door de cliënt wordt bezorgd.

Anderzijds is elk werkproduct van MDP, bijvoorbeeld juridisch advies, opzoekingen, contracten, conclusies, enz. uitsluitend ten behoeve van de cliënt opgesteld of afgeleverd (en waar relevant beschermd door intellectuele eigendomsrechten) en mag dit niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, doorgegeven, of bekendgemaakt aan derden dan wel publiekelijk (met uitzondering van hetgeen is afgesproken met de cliënt) zonder de voorafgaandelijke toestemming van MDP, behoudens in geval dergelijke communicatie vereist is bij wet of door een bevoegde autoriteit of wanneer ze voortvloeit uit (en beperkt is tot) de doeleinden zelf van het werkproduct (bv. uitwisseling van een contract tussen de contracterende partijen).

Voor zover toegestaan onder de deontologische regels, de regels inzake conflicterende belangen en onder strikte naleving van de regels inzake beroepsgeheim kan MDP opdrachten voor andere cliënten aanvaarden waarvan de activiteiten concurrerend zouden kunnen zijn met die van de cliënt. MDP kan ook andere cliënten vertegenwoordigen (wiens belangen zouden kunnen conflicteren met deze van bestaande cliënt) in zaken waarin de bestaande cliënt MDP niet op regelmatige basis consulteert.

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst met MDP beëindigen door haar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Ingeval van beëindiging dienen alle tot op dat ogenblik geleverde prestaties vergoed te worden. MDP zal aan de cliënt de stukken van het dossier op eerste verzoek terug bezorgen en/of bezorgen aan de opvolger.

Het kantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Hierbij zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8. BEWARING VAN DOCUMENTEN

MDP bewaart alle relevante documenten m.b.t. het behandeld dossier, behalve deze welke vroeger zijn terugbezorgd aan de cliënt, gedurende de wettelijke termijn nà afsluiting van het dossier. Nadien zal MDP de bewaarde documenten vernietigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. PROCEDURES INZAKE WITWASSEN VAN GELD

MDP dient als advocatenkantoor te voldoen aan alle wetgeving inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wij hebben interne procedures uitgewerkt om onze cliënten te identificeren en om individuele dossiers te beoordelen op eventuele risico’s. Teneinde ons toe te laten onze wettelijke verplichtingen op dat vlak na te komen, dient u alle relevante informatie volledig en accuraat aan ons mee te delen.

10. ALGEMENE BEPALINGEN

Voor zover een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt geacht nietig of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen hun geldigheid en afdwingbaarheid behouden. De nietige en/of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de originele bedoeling van de partijen zo goed als mogelijk benadert.

Op onze overeenkomst is steeds exclusief het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent, Afdeling Gent, bevoegd.

Contacteer ons