Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen nà factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betalingsachterstand in handelszaken. Bij gebreke aan tijdige betaling is tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande factuurbedrag verschuldigd.

2. Eventuele klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 dagen.

3. Derdengelden:

a) MDP stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt.
b) MDP mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen. De cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

4. Aansprakelijkheid:

MDP heeft haar beroepsaansprakelijkheid en deze voor haar medewerkers verzekerd voor een totaal bedrag van € 19.500.000,00. Op verzoek kunnen de polisvoorwaarden meegedeeld worden.

Cliënt vindt deze verzekering afdoende en aanvaardt dat de vergoeding voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van MDP of één van haar advocaten beperkt is tot de bedragen waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat MDP of één van haar advocaten hieraan een fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van de beroepsfout van het advocatenkantoor en/of de behandelende advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de betaalde erelonen.

5. Beëindiging van de overeenkomst :

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst met MDP beëindigen door haar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Ingeval van beëindiging dienen alle tot op dat ogenblik geleverde prestaties vergoed te worden. MDP zal aan de cliënt de stukken van het dossier op eerste verzoek terug bezorgen en/of bezorgen aan de opvolger.

Het kantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Hierbij zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

6. MDP bewaart alle relevante documenten m.b.t. het behandeld dossier, behalve deze welke vroeger zijn terugbezorgd aan de cliënt, gedurende 5 jaar nà afsluiting van het dossier. Nadien zal MDP de bewaarde documenten vernietigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Op onze overeenkomst is steeds exclusief het Belgisch recht van toepassing.

8. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent, Afdeling Gent, bevoegd.